Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brieven OCW

Hieronder vindt u een overzicht van de brieven die door de minister en staatssecretaris van OCW zijn verzonden aan de Tweede Kamer, sectorraden, onderwijsinstellingen etc.

Meest recente brieven:

14 juni 2016: brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van rekenen en taal in het vo en mbo met de onderwerpen: 
besluit over het vangnet in het vwo; besluit over het meetellen van het resultaat van de rekentoets in schooljaar 2016-2017 voor het havo en het vmbo; resultaten van de rekentoets vo; de agenda rekenonderwijs vo/mbo; onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen; wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlands en rekenen. Lees meer>>

 

22 oktober 2015: Brief naar aanleiding van brief 6 oktober en moties Tweede Kamer
In antwoord op de moties, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd, hebben de bewindspersonen van OCW op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer>>

6 oktober 2015: Brief over stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen
De bewindslieden van OCW hebben op 6 oktober, zoals in de zevende voortgangsrapportage over de referentieniveaus van 25 juni was aangekondigd, een brief aan de Tweede Kamer gezonden over taal en rekenen. Lees meer>>

25 juni 2015: Zevende voortgangsrapportage over referentieniveaus rekenen 2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben via een brief op 25 juni 2015 de Tweede Kamer opnieuw gerapporteerd over de voortgang van de invoering van de referentieniveaus. Wij hebben een servicedocument opgesteld waarin de headlines uit deze voortgangsrapportage voor het vo op een rijtje worden gezet. Lees meer>>

10 april 2015: Inspectierapport opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het vo
Op 10 april heeft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) de Tweede Kamer het rapport 'Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs' aangeboden.
Dit rapport is uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs. Lees meer>>

17 december 2014: Kamerbrief over taal en rekenen
Op 17 december hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer geïnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de Voortgangsrapportage van juni 2014 en vanwege het advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets (de commissie Steur). Lees meer>>

16 juni 2014: Zesde voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014 naar Tweede Kamer
De bewindslieden van OCW hebben de zesde voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer>>

28 mei 2014: Aanbiedingsbrief advies commissie Bosker en startrapportages Steunpunten vo en mbo
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben vooruitlopend op de voortgangsrapportage invoering referentienivaus taal en rekenen 2014 het advies van de commissie Bosker naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met de startrapportages van de Steunpunten vo en mbo over het intensiveringstraject rekenen. Lees meer>>

December 2013: Brief van OCW aan de scholen over het intensiveringstraject rekenen
In deze brief worden de scholen geïnformeerd over het intensiveringstraject rekenen dat wordt uitgevoerd door de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo.

25 november 2013: Kamerbrief OCW over cijfer rekentoets
Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker heeft op 25 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het cijfer voor de rekentoets, zolang dat cijfer geen deel uitmaakt van de slaag- zakregeling, niet op de cijferlijst komt te staan maar op een bijlage bij die lijst. Lees meer>>

5 november: Kamerbrief over plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden
Tijdens het algemeen overleg dat staatssecretaris Sander Dekker op 9 oktober met de Tweede Kamer voerde is een plan van aanpak toegezegd. Gisteren is dit aan de Tweede Kamer gestuurd, op 7 november komt het ter sprake bij de tweede termijn van dit AO.

26 september 2013 Vijfde voortgangsrapportage taal en rekenen naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker hebben de Tweede Kamer met de vijfde voortgangarapportage taal en rekenen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen.

8 april 2013: Kamerbrief met reactie staatssecretaris Dekker op brief LAKS
De Tweede Kamer vroeg staatssecretaris Dekker op 22 maart 2013 om een reactie op een brief van het LAKS. Die kwam op 8 april, in de vorm van onderstaande Kamerbrief.

19 december 2012 Vierde voortgangrapportage taal en rekenen naar Tweede Kamer
De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de pilots in vo en mbo geven aanleiding tot maatregelen. Lees meer>>

8 juni 2012: Brief over resultaten pilots 2012 aan Tweede Kamer én schoolbesturen vo en mbo
In een brief aan de Tweede Kamer én een aparte brief aan de schoolbesturen vo en mbo informeert de minister over de resultaten van de (voor het vo) eerste rekentoetspilot 2012. Ook geeft zij in deze brieven aan hoe zij deze resultaten gebruikt voor het beleid richting de definitieve invoering van de rekentoets in het vo en de taal- en rekenexamens in het mbo.

5 april 2012: Kamerbrief minister over gebruik rekenmachines bij examens
In haar brief van 5 april 2012 informeert minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer over het gebruik van rekenmachines bij examens. Lees meer>>

7 februari 2012: Brief minister over examen 2F voor vmbo-bb
Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken. Dit laat de minister weten in een reactie op de brief van de VO-raad, AOC Raad, MBO Raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011. Lees meer>>