Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brieven OCW

Hieronder vindt u een (bijna historisch) overzicht van alle brieven aangaande de referentieniveaus taal en rekenen die door de opeenvolgende ministers en staatssecretarissen van OCW vanaf 2008 tot heden zijn verzonden aan de Tweede Kamer en betrokken onderwijsinstellingen. Naast de onderstaande opsomming doet het Steunpunt vo in de rubriek ´Nieuws´ uitvoeriger verslag over de inhoud van onderstaande brieven, met linkjes naar eventuele bijbehorende bijlagen etc.

Lijst van brieven, de meest recente bovenaan:

 

 

9 november 2018: Brief over toekomst van rekenen in vo en mbo
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo.

7 maart 2018: brief over uitwerking motie van 13 december 2016 van Jasper van Dijk en c.s.:
Minister Slob informeert met deze briet de Kamer over de nadere uitwerking van deze motie waarin de regering werd opgeroepen om in overleg met de NVvW een alternatief voor de rekentoets uit te werken. Inmiddels wordt dit alternatief ´Een nieuw perspectief voor rekenen in het vo genoemd´.

20 december 2017: Kamerbrief over toetsing en examinering in het vo.
De Tweede Kamer wordt met deze brief in z´n algemeenheid geìnformeerd over de resultaten die in 2017 bij de examinering in het vo zijn behaald. Over rekenen is in dit document onderaan pag. 2 onder het kopje ´Kernvakken´ e.e.a. te vinden.

15 december 2017: Brief van minister Slob aan scholen over het niet meer meetellen van het rekentoetscijfer in de slaag-zakregeling van het vwo.
Met deze brief informeert minister Arie Slob de vo-scholen over het kabinetsbesluit dat het rekentoetscijfer per directe ingang, dus voor de huidige eindexamenkandidaten, niet zal meetellen in de kernvakkenregel van de slaag-zakregeling van het vwo. Daarmee wordt de slaag-zakregeling van het vwo op dit punt gelijkgetrokken met die van havo en vmbo: de rekentoets moét ten minste een keer zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het centraal examen maar het cijfer telt verder nergens bij mee, behalve voor vwo-ers die in 2017-2018 eindexamendoen. Voor hen geldt dat indien ze daar baat bij hebben dat ze het rekentoetscijfer nog mogen laten meetellen bij de bepalingen van het judicium cum laude. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 vervalt deze mogelijkheid voor vwo-ers.

14 juli 2017: Kamerbrief over stand van zaken uitwerking diverse moties (rekenen op pag 3 en 4):
In deze brief wordt ondermeer aangekondigd dat het rekentoetscijfer voor havo en vmbo (nog) niet gaat meetellen in de slaag-zakregeling. Ook worden in deze brief de laatste ontwikkelingen v.w.b. een alternatief voor de rekentoets, dat in samenwerking met de NVvW wordt ontwikkeld, aan de Kamer gemeld.

24 februari 2017: Kamerbrief over een alternatief voor de rekentoets:
Staatsecretaris Sander Dekker informeert de Tweede Kamer met deze brief over de stand van zaken m.b.t. de uitwerking van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over een alternatief voor de rekentoets. Dit op basis van het alternatief dat de NVvW in een brief aan de Kamer had voorgesteld.

14 november 2016brief aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen van taal en rekenen:
De ontwikkelingen worden benoemd op basis van de rapportage referentieniveaus 2015-2016 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De rapportages is als bijlage toegevoegd bij de brief aan de Tweede Kamer, evenals de rapportage van het intensiveringstraject rekenen in het vo, de tweede tranche.

14 juni 2016: brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van rekenen en taal in het vo en mbo met de onderwerpen: 
besluit over het vangnet in het vwo; besluit over het meetellen van het resultaat van de rekentoets in schooljaar 2016-2017 voor het havo en het vmbo; resultaten van de rekentoets vo; de agenda rekenonderwijs vo/mbo; onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen; wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlands en rekenen. Lees meer>>

22 oktober 2015: Brief naar aanleiding van brief 6 oktober en moties Tweede Kamer
In antwoord op de moties, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd, hebben de bewindspersonen van OCW op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer>>

6 oktober 2015: Brief over stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen
De bewindslieden van OCW hebben op 6 oktober, zoals in de zevende voortgangsrapportage over de referentieniveaus van 25 juni was aangekondigd, een brief aan de Tweede Kamer gezonden over taal en rekenen. Lees meer>>

25 juni 2015: Zevende voortgangsrapportage over referentieniveaus rekenen 2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben via een brief op 25 juni 2015 de Tweede Kamer opnieuw gerapporteerd over de voortgang van de invoering van de referentieniveaus. Wij hebben een servicedocument opgesteld waarin de headlines uit deze voortgangsrapportage voor het vo op een rijtje worden gezet. Lees meer>>

10 april 2015: Inspectierapport opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het vo
Op 10 april heeft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) de Tweede Kamer het rapport 'Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs' aangeboden.
Dit rapport is uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs. Lees meer>>

17 december 2014: Kamerbrief over taal en rekenen
Op 17 december hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer geïnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de Voortgangsrapportage van juni 2014 en vanwege het advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets (de commissie Steur). Lees meer>>

16 juni 2014: Zesde voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014 naar Tweede Kamer
De bewindslieden van OCW hebben de zesde voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer>>

28 mei 2014: Aanbiedingsbrief advies commissie Bosker en startrapportages Steunpunten vo en mbo
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben vooruitlopend op de voortgangsrapportage invoering referentienivaus taal en rekenen 2014 het advies van de commissie Bosker naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met de startrapportages van de Steunpunten vo en mbo over het intensiveringstraject rekenen. Lees meer>>

December 2013: Brief van OCW aan de scholen over het intensiveringstraject rekenen
In deze brief worden de scholen geïnformeerd over het intensiveringstraject rekenen dat wordt uitgevoerd door de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo.

25 november 2013: Kamerbrief OCW over cijfer rekentoets
Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker heeft op 25 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het cijfer voor de rekentoets, zolang dat cijfer geen deel uitmaakt van de slaag- zakregeling, niet op de cijferlijst komt te staan maar op een bijlage bij die lijst. Lees meer>>

5 november 2013: Kamerbrief over plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden
Tijdens het algemeen overleg dat staatssecretaris Sander Dekker op 9 oktober met de Tweede Kamer voerde is een plan van aanpak toegezegd. Gisteren is dit aan de Tweede Kamer gestuurd, op 7 november komt het ter sprake bij de tweede termijn van dit AO.

26 september 2013: Vijfde voortgangsrapportage taal en rekenen naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker hebben de Tweede Kamer met de vijfde voortgangarapportage taal en rekenen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen.

8 april 2013: Kamerbrief met reactie staatssecretaris Dekker op brief LAKS
De Tweede Kamer vroeg staatssecretaris Dekker op 22 maart 2013 om een reactie op een brief van het LAKS. Die kwam op 8 april, in de vorm van onderstaande Kamerbrief.

19 december 2012: Vierde voortgangrapportage taal en rekenen naar Tweede Kamer
De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de pilots in vo en mbo geven aanleiding tot maatregelen. Lees meer>>

8 juni 2012: Brief over resultaten pilots 2012 aan Tweede Kamer én schoolbesturen vo en mbo
In een brief aan de Tweede Kamer én een aparte brief aan de schoolbesturen vo en mbo informeert de minister over de resultaten van de (voor het vo) eerste rekentoetspilot 2012. Ook geeft zij in deze brieven aan hoe zij deze resultaten gebruikt voor het beleid richting de definitieve invoering van de rekentoets in het vo en de taal- en rekenexamens in het mbo.

5 april 2012: Kamerbrief minister over gebruik rekenmachines bij examens
In haar brief van 5 april 2012 informeert minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer over het gebruik van rekenmachines bij examens. Lees meer>>

7 februari 2012: Brief minister over examen 2F voor vmbo-bb
Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken. Dit laat de minister weten in een reactie op de brief van de VO-raad, AOC Raad, MBO Raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011. Lees meer>>