Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wet referentieniveaus

 
Op 27 april heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. De wet is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 augustus 2010 in werking.

De kern van de wet vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma’s in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De wet vormt de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen.