Steunpunt Taal en Rekenen VO

Bericht WiskundE-brief over de rekentoets 2018

maandag 2 oktober 2017

In de WiskundE-brief van 1 oktober 2017 kunt u een artikel over de rekentroets 2018 aantreffen. Wij hebben de tekst integraal opgenomen in dit nieuwsbericht.zodat rekendocenten of rekencoördinatoren die zich niet voor deze (gratis) digitale nieuwsbrief hebben aangemeld tóch kennis kunnen nemen van de inhoud: 

De rekentoets kent voor het voortgezet onderwijs verschillende niveaus. Voor het vmbo-BB is er niveau 2A, voor de overige vmbo-opleidingen is er niveau 2F. Havo- en vwo-leerlingen moeten de rekentoets op niveau 3F maken. Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie zijn er de speciale niveaus 2ER (vmbo) en 3ER (havo/vwo). Voor het vmbo is niveau 2A en voor het vwo is niveau 3S nog in ontwikkeling; voor deze niveaus draaien er nog pilots. Verder zijn SLO en de NVvW in opdracht van staatssecretaris Dekker nog bezig met het ontwikkelen van een alternatief voor de rekentoets voor het voortgezet onderwijs.

Tot zover de rekentoets in een notendop. Veel nieuws is er op dit moment over de rekentoets niet te vermelden. Toch staan er in de afgelopen maand gepubliceerde 'Brochure Kaders Rekentoets VO 2018' een paar dingen die het vermelden waard zijn.

Via de Facet Rekenopgave-etalage zijn nu meer dan 4000 opgaven openbaar gemaakt. Nieuw is dat er nu ook geselecteerd kan worden op moeilijkheidsgraad. Verder zijn via de site oefenen.facet.onl nu voorbeeldtoetsen beschikbaar.

Opmerkelijk is de volgende passage in de brochure: "Het kan voorkomen dat een kandidaat in 2018 in de reken-toets opgaven tegenkomt die hij al eerder heeft gezien of gemaakt, bijvoorbeeld uit een voorbeeldtoets of de rekenopgaven-etalage."

Pilots worden voortgezet
In schooljaar 2017-2018 wordt de pilot met de rekentoets 2A en 2A-ER voortgezet. De pilottoetsen 2A en 2A-ER worden aangeboden in alle drie de afnameperiodes en zijn bedoeld voor vmbo-BB-leerlingen. 

Ook de pilot met 3S op het vwo wordt voortgezet. In maart 2018 kunnen scholen met hun vwo-leerlingen weer deelnemen aan een pilot als voorbereiding op de invoering van de rekentoets 3S. De toets wordt afgelegd naast 3F. Voor de deelnemende vwo-leerlingen is de pilotrekentoets 3S een extra kans. Desgewenst wordt het 3F-cijfer op de cijferlijst vervangen door het cijfer dat is behaald voor de 3S-toets.

Reacties op toetsopgaven
De inzage van examens door kandidaten en door docenten is aan strikte regels gebonden. Inzage in de rekentoets door docenten is mogelijk vanaf de eerste dag na de afnameperiode tot ongeveer een maand na bekendmaking van de normering. Het is docenten niet toegestaan om openbaar via bijvoorbeeld internetfora of sociale media te discussiëren over opgaven uit de rekentoets. Wel mogen docenten van verschillende scholen telefonisch of tijdens een besloten sessie over opgaven van de rekentoets vergaderen. Het CvTE heeft daarnaast een formulier beschikbaar gesteld om reacties op opgaven digitaal te ontvangen en te verwerken. Opmerkingen die via dit speciale formulier worden ingezonden, worden betrokken bij de normering. 

Voor maart 2018 staat er een enquête gepland voor rekendocenten en voor kandidaten.