Steunpunt Taal en Rekenen VO

Besluit over niet laten meetellen van resultaten rekentoets voor vmbo en havo in 2017-2018

maandag 17 juli 2017

De hoogte van het resultaat van de rekentoets zal in 2017-2018 niet meetellen voor het behalen van het diploma in alle leerwegen van het vmbo en het diploma havo. Staatssecretaris Sander Dekker heeft dit op 14 juli per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld:

`` Zoals de minister en ik uw Kamer hebben gemeld in de brief over het vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van de aangenomen moties van 22 oktober 2015, zullen wij de resultaten op rekenen constant monitoren. De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven mij nu nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo. 

Om leerlingen, leraren en scholen voor komend schooljaar duidelijkheid te geven, heb ik besloten om het resultaat op de rekentoets niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo in het schooljaar 2017-2018.``

Voor het mbo blijft het eerdere besluit van kracht: het resultaat op het rekenexamen gaat daar pas meetellen vier jaar nadat het rekentoetsresultaat in alle schoolsoorten in het vo meetelt bij het behalen van een diploma of zoveel eerder als de resultaten dat toelaten.