Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brief van 24 februari aan de Tweede Kamer: uitwerking alternatief voor de rekentoets

dinsdag 7 maart 2017

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken, inclusief tijdpad. Op 24 februari 2017 heeft staatssecretaris Sander Dekker hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hieronder volgt een beknopte weergave van deze brief.

Stand van zaken
Staatssecretaris Dekker werkt samen met de NVvW een alternatief voor de rekentoets uit. Om te zorgen dat het alternatief goed aansluit op het onderwijs in verschillende schoolsoorten wordt het uitgewerkt in twee expertgroepen: één voor het vmbo en één voor het havo en vwo. Aan elke groep nemen zowel experts (wiskundeleraren en wetenschappers) deel die zijn aangedragen door de NVvW als leerplankundige experts van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). De expertgroepen zijn inmiddels al meerdere keren bij elkaar gekomen. De komende maanden zullen zij het alternatief verder uitwerken en andere partijen die betrokken zijn bij het rekenonderwijs raadplegen. Ook wordt er een tijdpad opgesteld voor de uitwerking en invoering van het alternatief.

Randvoorwaarden voor het alternatief
De NVvW en de staatssecretaris zijn van mening dat rekenen een kernvaardigheid is die elke leerling nodig heeft om goed te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs, het beroep en de maatschappij. Daarom vinden zij dat het alternatief als doel moet hebben om het behaalde niveau van rekenvaardigheid inzichtelijk te maken voor leerlingen én het vervolgonderwijs. Om dit doel te bereiken, is een aantal randvoorwaarden opgesteld, die u via deze link aantreft in de brief.

Tijdpad
De staatssecretaris zal het alternatief samen met de NVvW beoordelen. Het alternatief wordt rond de zomer van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.