Steunpunt Taal en Rekenen VO

Kamerbrief over kwaliteit van dyslexierapporten

maandag 10 september 2018

Vooraf:

De (politieke) aandacht voor dyslexieonderzoeken is voortgekomen uit de onverklaarbaar hoge percentages dyslexieverklaringen in het onderwijs en de wijze waarop dyslexieverklaringen worden verkregen. In diverse media is daar uitgebreid aandacht aan besteed. De vraag rees hoe er verslag wordt gedaan van het diagnostisch onderzoek en wat hiervan de kwaliteit is. Om dit te onderzoeken zijn ouders van kinderen met dyslexie via scholen (d.m.v. een landelijke steekproef) benaderd.
Op 7 september 2018 heeft minister Slob de Tweede Kamer, na een eerdere brief van 7 juli 2017 over dit onderwerp, opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken betreffende dit onderzoek.

Kwaliteit dyslexieverklaringen
In opdracht van OCW heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) dit onderzoek naar de kwaliteit van dyslexieonderzoek en de rapportage daarvan in 2017 uitgevoerd in samenwerking met het iTTA. Er werd toestemming gevraagd om het rapport van het diagnostisch onderzoek te mogen analyseren. Zo konden er 306 volledige rapporten, opgesteld door 126 instituten en verkregen via 58 scholen, worden geanalyseerd.

Voor de zomervakantie is het concept-rapport voorgelegd aan een aantal experts op het gebied van dyslexie, zowel vanuit de invalshoek van het onderwijs als die vanuit diagnostiek en behandeling. De experts zijn zonder uitzondering van mening dat het een helder, grondig en navolgbaar onderzoek is. Ook delen zij de conclusie dat er ruimte is voor kwaliteitsverbetering en het belang van professionalisering van zowel beroepsgroepen in de zorg als die in het onderwijs wordt door hen onderschreven. Lees meer in de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer en het onderzoeksverslag van de UVA en het iTTA.

kunt via de onderstaande linkjes de brief en de bijlage (het onderzoeksverslag) via de website Rijksoverheid.nl downloaden.