Steunpunt Taal en Rekenen VO

Oproep VO-raad, NVvW en PReVO aan schoolleiders en docenten

vrijdag 5 april 2019

Door het aannemen van een aantal moties over de toekomst van het rekenonderwijs en de rekentoets heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 een streep gezet door de huidige centrale rekentoets. De regering is verzocht zo spoedig mogelijk het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op te volgen.
De kern van dit voorstel, uitgewerkt in de nota 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO', is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde.
Voor het vmbo is het voorstel dat er twee wiskundevakken worden ingevoerd. In het voorstel is het basisvak wiskunde waarin
 rekenen is verwerkt dan verplicht tot en met klas 4. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer een en ander is uitgewerkt.

Veel scholen geven op een goede wijze aandacht aan onderwijs in rekenen en vinden het vanzelfsprekend dat te blijven doen.
De VO-raad, de NVvW en het PReVO waarderen dat en doen een oproep aan alle scholen, schoolleiders en docenten om blijvend aandacht te besteden aan rekenonderwijs.
Ook in de periode dat plannen worden uitgewerkt. Dit is in het belang van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, of ze wiskunde als examenvak hebben of niet.
Specifiek voor de vmbo-leerlingen (zonder wiskunde nu) kan op regionaal niveau met het mbo-veld naar passende acties worden gekeken om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

Tot slot doen de genoemde partijen een dringende oproep aan het ministerie van OCW om scholen tijdig te informeren over hoe de uitwerking van de plannen vordert.

Hoewel ongebruikelijk, toch een aanvullende reactie van het Steunpunt op de gezamenlijke oproep:
Verheugd hebben we kennis kunnen nemen van het feit dat drie stakeholders uit het voorgezet onderwijs op het gebied van goed rekenonderwijs de handen ineen hebben geslagen door deze oproep aan alle scholen te doen. Een uniek initiatief dat wij maar al te graag toejuichen. Er is, zo blijkt ook uit informatie die het Steunpunt de afgelopen tijd heeft bereikt, voldoende noodzaak voor een oproep als deze.
Zoals in de nieuwsbrief wordt aangegeven zijn er veel scholen/schoolleiders/docenten die het, ondanks alle nieuwe ontwikkelingen, vanzelfsprekend vinden om door te gaan met het rekenonderwijs/rekenbeleid zoals ze dat de afgelopen jaren hebben vormgegeven. Voor die scholen is deze oproep een hart onder de riem.
Maar tijdens de frequente contacten die het Steunpunt heeft met rekencoordinatoren en rekendocenten klinkt ook bezorgdheid door omdat binnen hun scholen het rekenonderswijs/rekenbeleid wordt aangepast, geminimaliseerd of zelfs geheel teruggedraaid. Dat is niet alleen jammer, het gevolg daarvan is dat de opgebouwde expertise uit de school verdwijnt. Expertise die later beslist nodig zal blijken te zijn. Uiteraard is het aan de schoolleiding en de docenten om hier binnen de eigen kaders afwegingen in te maken, maar hopelijk wordt het aanbieden van goed rekenonderwijs niet afhankelijk van het schrappen van de centrale rekentoets. Goede rekenvaardigheden zijn van belang voor alle vo-leerlingen, voor succes in hun huidige opleiding, voor een succesvolle doorstroom naar tertiare opleidingen én zeker ook in de maatschappij.
Om die reden hopen we dat deze oproep waar nodig gevolg gaat krijgen.