Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rekentoetsresultaten 2016 gepubliceerd

maandag 30 januari 2017

De rekentoetsresultaten van vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn door het ministerie van OCW gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Alleen de rekentoetsresultaten van scholen waar van minder dan 10 leerlingen een eindresultaat is vastgesteld, zijn buiten dit overzicht gehouden. Alle schoolsoorten en leerwegen laten in 2016 verbeterde gemiddelde resultaten zien ten opzichte van 2014 en 2015. Er blijven echter verschillen bestaan tussen scholen.

Resultaten op school- en vestigingsniveau
Het overzicht bevat de resultaten op school- en vestigingsniveau en maakt duidelijk zichtbaar welke rekentoetsresultaten er per vestiging en per schooltype zijn behaald. De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten waarvan de examenuitslag is bepaald (dus geslaagd of gezakt).

Landelijke resultaten
De landelijke resultaten van 2016 zijn al in het najaar bekend gemaakt via de brief die staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker op 11 november 2016 aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Een verdere analyse van de resultaten op landelijk niveau staat op Onderwijs in Cijfers.