Steunpunt Taal en Rekenen VO

Uitkomst stemming 13 december op moties van 8 december

dinsdag 20 december 2016

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 8 december in de Tweede Kamer over de stand van zaken rekenen in het vo en mbo zijn vier moties ingediend. Met de eerste motie (Van Meenen c.s.) werd de regering gevraagd de rekentoets en het rekenexamen volledig af te schaffen. In de tweede motie (Rog c.s.) werd gevraagd om het cijfer van de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen. Deze beide moties hebben bij de stemming op 13 december geen meerderheid in de Kamer gehaald en zijn daarmee verworpen.

Anders is dat voor de motie van Jasper van Dijk c.s. Hierin wordt de regering gevraagd om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) met urgentie het alternatief van de NVvW voor de rekentoets, inclusief tijdpad, uit te werken, waarbij het verbeteren van het rekenonderwijs centraal staat. De Kamer wenst daar voor maart 2017 over geïnformeerd te worden. Deze motie is aangenomen en de staatssecretaris heeft toegezegd hierover op zeer korte termijn met de NVvW in overleg te treden.

Ook de vierde ingediende motie (van het Kamerlid Straus) is aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen om met de PO-Raad afspraken te maken over hoe zij als ketenpartner gaan aansluiten bij de rekenagenda. In de motie wordt geconstateerd dat de PO-Raad tot op heden geen onderdeel is van de rekenagenda en dat een doorlopende leerlijn hierdoor onvoldoende tot stand kan komen. Aan de regering is gevraagd de Kamer hierover voor 1 april te informeren.