Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wetswijziging naar Tweede Kamer

woensdag 18 december 2019

Wijziging wet- en regelgeving:
Op 6 december is de aangekondigde wijziging van de wet- en regelgeving met betrekking tot het afschaffen van de centrale rekentoets vo, het afschaffen van het rekencijfer op de cijferlijst en het voor 2020-2021 in het vooruitzicht gestelde schoolexamen rekenen voor leerlingen die geen wiskunde in hun examenpakket hebben bij de Tweede Kamer ingediend.
In een brief van 17 december aan de Tweede Kamer reageert minister Slob op verzoek van de commissie op de stand van zaken van rekenen in het vo. De minister geeft aan dat met het indienen van dit wetsvoorstel de wettelijke bepalingen over de centrale rekentoets in het vo komen te vervallen, hij hoopt erop dat de Tweede Kamer dit wetsvoorstel spoedig in behandeling neemt. Tot slot kondigt de minister in deze brief aan dat er een vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo wordt ingesteld, in relatie tot de integrale curriculumherziening.

Door middel van wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur worden nadere voorschriften voor het schoolexamen rekenen uitgewerkt. Scholen, leraren, leerlingen en hun ouders kunnen op het ontwerpbesluit reageren via de openbare internetconsultatie (hier te openen) die tegelijk met het indienen van het wetsvoorstel is opengesteld.
Via deze link treft u op de website van de Tweede Kamer de downloads van het wetsvoorstel en de bijbehorende stukken aan.
Dit wijzigingsvoorstel moet bij het schrijven van dit bericht nog door de Tweede Kamer worden geagendeerd, na behandeling kan worden vastgesteld of de wijzigingen onveranderd worden doorgevoerd. Pas na publicatie in de Staatscourant treedt de wijziging officieel in werking, met terugwerking tot 1 augustus 2019.  
Uit de memorie van toelichting (te downloaden via het vorige linkje) valt op te maken dat:
- er voor de leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 hun eindexamen afronden geen verplichtingen m.b.t. de rekentoets gelden en tevens dat er geen eindcijfer voor rekenen op de cijferlijst komt.
- vmbo- en havoleerlingen die geen wiskunde in hun examenpakket hebben en die vanaf 2020-2021 hun examen afronden een schoolexamen rekenen moeten afleggen.
Bij leerlingen die wiskunde in hun pakket hebben wordt het eindcijfer voor wiskunde beschouwd als een indicatie van de rekenvaardigheden. Zij hoeven geen schoolexamen rekenen af te leggen.

 

In januari verschijnt er een handreiking van de SLO waarin allerlei zaken opgenomen zijn die van belang kunnen zijn bij het maken van de schoolexamens rekenen voor leerlingen die geen wiskunde in hun examenpakket hebben. Dit varieert van zaken waar u beslist rekening mee moet houden maar het bevat ook tal van suggesties waar scholen hun eigen keuzes in kunnen maken. Deze handreiking kan nuttig zijn om in het PTA van deze doelgroep duidelijk aan te kunnen geven hoe het SE-rekenen wordt vormgegeven door de school. De handreiking is na publicatie via deze link bij de SLO te downloaden.