Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wijzigingen Eindexamenbesluit vo in Staatsblad gepubliceerd.

dinsdag 20 maart 2018

Op 14 maart is de aangekondigde wijziging van het Eindexamenbesluit vo (EB) gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit heeft als doel ervoor te zorgen dat er geen leerling in het voortgezet onderwijs meer kan zakken op de rekentoets. Daarnaast beoogt men met deze maatregel de exameneisen voor rekenen in vmbo, havo en vwo gelijk te trekken. De regeling is per 15 maart in werking getreden en het Eindexamenbesluit vo is inmiddels aangepast.

Gelijke exameneisen voor rekenen in vmbo, havo en vwo 
Met het besluit worden ook de artikelen omtrent de uitslagbepaling voor vmbo en havo gewijzigd zonder dat dit effect heeft op scholen en leerlingen in het havo en vmbo. Dit is een wijziging zonder rechtsgevolgen omdat de inhoud van de overgangsbepalingen in het EB, de artikelen 62 t/m 65, wordt overgeheveld naar de reguliere uitslagbepalingen, artikelen 49 en 50. In deze schoolsoorten was er namelijk tot nu toe sprake van een overgangsbepaling die bedoeld was om de rekentoets op een verantwoorde manier in te voeren. Deze overgangsbepaling regelde dat het resultaat op de rekentoets tot nader order niet meetelt voor het behalen van het diploma. Deze overgangsbepalingen zijn niet meer nodig omdat de rekentoets in zijn huidige vorm zal worden vervangen door een alternatief.

Verder wordt door middel van een aantal artikelwijzigingen geregeld dat het resultaat op de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het vwo diploma en het behalen van het judicium cum laude in het vwo. In plaats daarvan dienen vwo-leerlingen die vanaf dit schooljaar 2017–2018 eindexamen doen alleen de rekentoets af te leggen en wordt het cijfer vermeld op de cijferlijst zoals ook het geval is in havo en vmbo. Zo kunnen nog steeds de rekenvaardigheden van de leerling aan het einde van de schoolperiode beoordeeld worden. Voor de leerling en het vervolgonderwijs is het daarmee inzichtelijk in hoeverre een leerling rekenvaardigheden beheerst. 

Overgangsbepaling judicium cum laude en rekentoets vwo 
Voor dit lopende schooljaar is er een overgangsbepaling in het EB opgenomen voor de vwo-leerling die profijt kan hebben bij het betrekken van het rekentoetscijfer bij het bepalen van het gemiddelde cijfer in het kader van het judicium cum laude. In dat geval mag het rekentoetscijfer, dan gaat het om een 9 of een 10, in het schooljaar 2017-2018 nog meegewogen worden bij het bepalen van het gemiddelde cijfer bij de cum laude regeling.
Let op: het rekentoetscijfer telt NIET mee bij het gemiddelde CE-cijfer.

Specifiek voor vmbo-bb: vermelding rekentoetscijfer op bijlage 
Met dit besluit is tevens een artikel 53a aan het EB toegevoegd waarin geregeld is dat het eindcijfer voor de rekentoets in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo niet op de cijferlijst komt te staan maar geplaatst wordt op een bijlage bij de cijferlijst. 

Specifiek voor het vavo: wijziging vrijstelling rekentoets
Met ingang van 15 maart is in het EB middels een extra toevoeging aan artikel 9 (Vrijstellingen vavo) het 1e lid onder g. geregeld dat een vavo student kan worden vrijgesteld van de rekentoets indien hij de rekentoets heeft afgelegd die ten minste gelijk is aan het referentieniveau voor de schoolsoort waarin het eindexamen wordt afgelegd. Daarmee is de bepaling in artikel 9 het 4e lid niet langer van toepassing op de rekentoets en kan een leerling met elk cijfer in aanmerking komen voor een vrijstelling. In dat geval komt het eerder behaalde cijfer met vermelding van het niveau op de cijferlijst van het diploma. Voor alle vrijstellingen geldt in het vavo dat indien een student besluit het cijfer te gaan verbeteren dat daarmee de vrijstelling met het bijbehorende cijfer komt te vervallen. Dit geldt ook voor een eventuele vrijstelling voor de rekentoets.