Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Opbrengsten schoolleidersconferentie 'Sturing op taal en rekenen'

woensdag 1 mei 2013
Samen met de VO-raad en SLO organiseerde Steunpunt taal en rekenen vo op donderdag 25 april de middagconferentie 'Sturing op taal en rekenen' voor vo-managers en directieleden van vo-scholen georganiseerd. Welke keuzes maakt u als schoolleider als het gaat om taal en rekenen? Heeft u uw taal- en rekencoördinator goed in positie gebracht? En is uw team voldoende bekaam om uitvoering te geven aan nieuw taal- en rekenbeleid? Deze en andere vragen stonden .. lees meer
 

Schema invoering uitslagregels

vrijdag 19 april 2013
Het ministerie van OCW heeft op 16 april bekendgemaakt hoe de komende jaren de uitslagregels in het vo worden ingevoerd. Voor havo/vwo-scholen geldt dat leerlingen dit jaar al voor Nederlands ten minste een 5 moeten halen om te kunnen slagen (en in dat geval voor Engels en wiskunde ten minste een 6). Voor vmbo-scholen gaat dat met ingang van 2013-2014 gelden.Meer informatie: Flitsbericht vo 2013-13, 19 april 2013 lees meer
 

Kamerbrief met reactie op brief LAKS

dinsdag 9 april 2013
Het LAKS uitte onlangs bij de vaste Kamercommissie voor OCW zijn zorgen over het rekenonderwijs op vo-scholen. Volgens het LAKS worden leerlingen gedupeerd door het plaatsen van het cijfer voor de rekentoets op de cijferlijst in de periode dat dit cijfer geen onderdeel is van de slaagzakbeslissing. De Tweede Kamer vroeg staatssecretaris Dekker op 22 maart 2013 om een reactie. Die kwam op 8 april, in de vorm van onderstaande Kamerbrief. lees meer
 

CvE-brochure 'Kaders rekentoets vo 2013' gewijzigd: versie 3

dinsdag 26 maart 2013
De brochure 'Kaders rekentoets VO 2013' van het College voor Examens en de 'Activiteitenplanning pilot rekentoets VO 2013' informeren over de pilotrekentoetsen van 2013 en welke stappen daarbij genomen moeten worden.Op 19 december 2012 zonden de minister en de staatssecretaris van OCW een brief aan de Tweede Kamer (onderwerp: Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen). In deze brief staat dat de rekentoets tot 2015-2016 nog geen.. lees meer
 

Ankeronderzoek referentiesets voor toetsontwikkelaars

donderdag 21 maart 2013
Het College voor Examens (CvE) biedt ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ankeronderzoek Referentiesets.Het project Referentiesets taal en rekenen heeft als doel de prestatie-eisen van eenzelfde referentieniveau in toetsen en examens voor alle leerlingen gelijk te stellen, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Een referentieset bestaat uit een verzameling opgaven van een bepaald referentieniveau met .. lees meer
 

Sectorraden bezorgd over gevolgen implementatie t+r

woensdag 6 maart 2013
De sectorraden hebben op 4 maart gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin uiten zij hun zorgen over de gevolgen van het implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen voor leerlingen in het po, vo en mbo.In hun brief onderschrijven de sectorraden de conclusie die minister en staatssecretaris trokken naar aanleiding van de voortgangsrapportage van december 2012: het is onverantwoord om nu al diplomaconsequenties te verbinden aan het al dan nie.. lees meer